پیاده رو متحرک:

پیاده رو متحرک IRSA قابل استفاده در محیط های پرترافیک مانند ایستگاه های راه آهن، فرودگاه، فروشگاه ها و ... می باشد. 

پیاده رو متحرک با زوایای 10، 11 و 12 درجه و عرض مفید 800mm و 1000mm قابل ارائه می باشد. 

 

دانلود فرم سفارش پیاده رو متحرک