پوشش پله برقی (Escalator Cladding):

پوشش خارجی پله برقی به نام کلدینگ شناخته می شود، که از سه جهت مورد استفاده قرار می گیرد:

1- پوشش دادن پله برقی در برابر خطرات ناشی از قطعات متحرک موجود در پله برقی

2- محافظت از قطعات داخلی پله برقی در برابر عوامل محیطی همچون گرد و غبار، باران و ...

3- افزایش زیبایی پله برقی و هماهنگی آن با معماری محل نصب

این پوشش ها در مترو از جنس ورق استیل بوده و در برخی موارد در مکان های غیرقابل رویت از جنس ورق گالوانیزه می باشد.

در پروژه های تجاری می توان از دیگر مواد همچون شیشه و کامپوزیت با رعایت الزامات استاندارد استفاده نمود.